Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, theo Luật Nhà ở và các quy định hiện hành, thời hạn thị thực (visa) không ảnh hưởng đến quyền sở hữu nhà của người nước ngoài khi mua nhà tại Việt Nam.