Rất nhiều người lao động đang lo lắng không đủ tiền sinh sống khi về hưu, chữa bệnh khi về già. Công tư phối hợp được cho là giải pháp hữu hiệu để giúp người lao động có thể an tâm về an sinh hưu trí.