Người gốc Á được xem là nhóm có thu nhập cao nhất, trình độ học vấn tốt nhất và phát triển nhanh nhất ở Mỹ.