Sau khoảng 15 năm nữa, nếu không có thay đổi gì đột biến về số lượng người nhập cư, thì cứ 3 người Nhật sẽ có 1 người trên 75 tuổi.