Mỹ và ASEAN đã đạt được những đồng thuận mang tính thực tiễn cho vấn đề khó khăn và phức tạp liên quan đến hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông.