Đánh giá về vai trò của ngành ngoại giao trong tiến trình lịch sử của dân tộc 70 năm qua, các chuyên gia về an ninh cho rằng ngoại giao không chỉ giúp mở ra những định hướng chiến lược mà còn giúp đẩy lùi các nguy cơ xung đột.