Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016. Thông tư này thay thế thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH và có nhiều điểm mới nổi bật.