Quy định về nghỉ hưu bắt buộc, ban đầu được đưa ra với mục tiêu bảo vệ người già không bị bóc lột, giờ đây đang lấy đi của nước Nhật nguồn lao động quý giá.