Việc bàn giao bộ tiêu chuẩn nghề VTOS phiên bản 2013 với những cập nhật về số lượng nghề sẽ là cơ sở, nền tảng để ban hành khung trình độ nghề quốc gia trong lĩnh vực du lịch, qua đó thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập thị trường lao động ASEAN của ngành du lịch Việt Nam.