"Ngày vàng" mua sắm hàng hóa giảm giá trong năm của người Mỹ là thứ sáu ngay sau ngày lễ Tạ ơn. Tại sao ngày này lại được gọi là "thứ sáu đen tối" hay Black Friday?