Nhóm ngành kỹ thuật thường có lương khởi điểm cũng như mức tăng lương qua các năm cao nhất...