Nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Thế giới chỉ ra rằng, Việt Nam tăng lương tối thiểu thì giảm tăng việc làm. Trong khi đó, tình hình việc làm của người lao động ở nông thôn sẽ còn cấp bách hơn khi Việt Nam ký kết TPP...