Để tạo thuận lợi cho một số hoạt động đầu tư, đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với pháp luật về đầu tư... Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) đã quy định rất rõ về miễn thuế đối với hàng hóa NK của những dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số ngành nghề đặc thù.