Từ dọn phân chó tới dùng phân người làm thuốc, người ta đang biến chất thải thành những khoản tiền lớn.