Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (HSX: STB) vừa có công văn số 1292/2017/CV-TT&Mar gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hai sở HNX, HSX để công bố “Đề cử danh sách ứng viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt”.