Theo chiến lược gia tại ngân hàng Pháp Societe Generale, Nhân dân tệ tiếp tục giảm giá sẽ tạo ra làn sóng giảm phát trên thế giới và đẩy Mỹ rơi vào cuộc suy thoái mới.