Tuy tỷ lệ nợ xấu đã giảm và lợi nhuận được cải thiện, thậm chí vượt kế hoạch kinh doanh đề ra từ đầu năm 2016, nhưng tỷ lệ chia cổ tức mà các nhà băng dự kiến trình cổ đông trong mùa đại hội năm nay chỉ “nhích” nhẹ so với năm 2015 và chủ yếu chi trả bằng cổ phiếu...