Chính quyền Trung Quốc không muốn nước này đi vào vết xe đổ của Nhật Bản những năm 1990.