Xuất khẩu gạo theo đường tiểu ngạch đang tồn tại nhiều rủi ro, bất cập cho các doanh nghiệp Việt Nam.