Biển Đông có trữ lượng dầu khí cũng như nguồn hải sản phong phú, nhưng những lợi ích kinh tế chỉ hạn chế khi so với quy mô của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.