Đức đang tiết kiệm quá nhiều và chi tiêu quá ít, đều này tạo ra sự mất cân bằng trong chính nền kinh tế Đức và thương mại toàn cầu.