Theo đề xuất của Bộ Tài chính, nếu NĐT nước ngoài sở hữu từ 65% vốn điều lệ của doanh nghiệp trên sàn liên tục 1 năm trở lên, thì doanh nghiệp đó được coi là NĐT nước ngoài.