Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang cảnh giác với sự hình thành thể chế phân hóa hai cực giữa Washington và Bắc Kinh - thể chế mà trong đó Ấn Độ sẽ rơi vào thế yếu ở Ấn Độ Dương.