Khi có chỉ số phân ngành rõ ràng, các nhà đầu tư sẽ dễ dàng tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam theo đúng thông lệ quốc tế