Trong thời gian qua, ngành nông nghiệp Việt Nam phải chứng kiến tốc độ tăng trưởng năng suất đất suy giảm. Điều này cho thấy tín hiệu xấu cho đóng góp của nền nông nghiệp với vai trò như một "bà đỡ" của nền kinh tế.