Có thể tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung –dài hạn sẽ giảm từ 60% xuống 40%, hệ số rủi ro với các khoản khó đòi trong lĩnh vực BĐS có khả năng lại tăng từ 150% lên 250%.