Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đặt ra mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu lên 300 tỷ USD vào năm 2020; tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân từ 11-12%/năm...