Trong số 10 nước Đông Nam Á, chỉ có Việt Nam, Lào và Myanmar nhận được hỗ trợ quân sự từ Mỹ trong năm 2015 cao hơn so với năm 2010.