Trên bất cứ mặt trận nào, muốn đánh thắng thì phải có quân. Tuy nhiên, "mặt trận" bán lẻ của Việt Nam đang thiếu "quân". Đó là những tập đoàn bán lẻ mạnh, doanh nghiệp mạnh để "chiến đấu" với đội quân hùng mạnh của nước ngoài.