Trên thực tế, việc Trung Quốc chi tiêu cụ thể số tiền ngân sách như thế nào là rất khó xác định, do chúng không được công khai.