Qua kiểm tra cho thấy chưa có hoạt động nào, kể cả việc mua bán đất đai tại các khu vực được cho là “nhạy cảm” vi phạm pháp luật.