Ngân hàng Nhà nước đang xem xét, chấp thuận cho 25 tổ chức không phải là ngân hàng được cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.