Startup sống trong môi trường bình đẳng như các loại hình doanh nghiệp khác, phát triển cũng cần môi trường thuận lợi, tư vấn hỗ trợ và ủng hộ từ cộng đồng.