Không phải doanh nghiệp phụ trợ của Việt Nam không làm nổi ốc vít cho chuỗi sản xuất của các tập đoàn lớn mà mấu chốt là không biết đường để chen vào