Nên miễn thuế nguyên liệu nhập để sản xuất 
hàng hóa xuất khẩu vì việc miễn thuế này phù hợp với công ước quốc tế, đáp ứng kịp thời nghị định 19 của Chính phủ.