Hiện trong nội bộ Trung Quốc có 3 trường phái khác nhau trong cách xử lý vấn đề Biển Đông.