Mặt trời nhân tạo không phải là khái niệm quá mới mẻ trên thế giới. Nhưng liệu sản xuất điện từ mặt trời nhân tạo có khả thi?