Có ít nhất 21 loại hàng hóa có mức nhập khẩu tăng hơn 20% trong tháng 7/2015.