Xây dựng và triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2016-2020 gắn với xử lý nợ xấu thực chất và nâng cao chất lượng tín dụng