Nhiều dự báo của quốc tế cho biết El Nino 2015 sẽ đạt cường độ của El Nino mạnh kỷ lục 1997 - 1998.