Nhiều người e ngại để giảm chi phí, doanh nghiệp sẽ cắt giảm các khoản gọi là phụ cấp ghi trong quy định hợp đồng.