Lưới điện Mini là một dải pin năng lượng mặt trời và được kết nối với các ngôi nhà, đảm bảo cung cấp điện 24/7, tách biệt lưới điện quốc gia.