Luật hộ tịch 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2016. Luật có nhiều điểm mới so với trước đây, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, trong đó có 5 điểm nổi bật đáng chú ý.