Ngày 10/9, tại Tp. Hồ Chí Minh, Hội nghị tham vấn doanh nghiệp Đánh giá việc thực hiện Luật Hải quan và Văn bản hướng dẫn thi hành đã được tổ chức với sự tham dự của các đơn vị hải quan và cộng đồng doanh nghiệp phía Nam.