Là những người có tiếng nói quyết định trong việc lựa chọn ứng viên ra tranh cử tổng thống, các đại biểu được bầu theo quy trình khác nhau trong từng đảng.