Năm 2018 là một năm kinh doanh khá thuận lợi với các doanh nghiệp Bất động sản niêm yết với lợi nhuận trên 3 sàn tăng trưởng khoảng 18%.