Có những công ty sống vật vờ nhờ vào tín dụng giá rẻ, thậm chí khi họ không còn khả năng trả lãi.