Sự “khác lạ” của kinh tế Việt Nam nên được nhận diện là căn nguyên khiến năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn cả Lào.