Câu hỏi đặt ra với nước Anh lúc này là họ sẽ muốn thiết lập với bạn đường cũ -Liên hiệp Châu Âu - một kiểu quan hệ như thế nào. Nói theo ngôn ngữ của luật gia đình, thì chấp nhận chung sống với nhau theo chế độ nào.