Chuyển đổi sang trồng trái cây đã mang lại hiệu quả tức thời cho Hoàng Anh Gia Lai so với cao su hay nuôi bò.